PROfair spol. s r.o.

(dále jen „VOP“)

 

— verze: VOP20180901 —

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK
  • Pro účely těchto VOP se následujícími pojmy rozumí:
   • Poskytovatelem společnost PROfair spol. s r.o. se sídlem Kollárova 130, Chrudim I, 537 01 Chrudim, IČ 28799364, DIČ CZ28799364, společnost zapsaná pod sp. zn. C 28071 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové.
   • Objednatelem fyzická či právnická osoba, která si u Poskytovatele objedná provedení Služeb.
   • Službami služby zpravidla spadající do vymezení uvedeného v bodu 2.1. těchto VOP, které Poskytovatel na základě Smlouvy poskytuje Objednateli.
   • Smlouvou smlouva o poskytování Služeb, kterou spolu Poskytovatel a Objednatel za podmínek vymezených v těchto VOP uzavřeli.
   • Smluvními stranami Poskytovatel a Objednatel společně.
   • Objednávkovým formulářem formulářová forma nabídky k uzavření Smlouvy vytvořená Poskytovatelem, která je umístěna mj. na webových stránkách Poskytovatele na adrese __________________________.
   • Výrobkem jakákoliv movitá věc, jež je předmětem či objektem poskytování Služeb v oblasti kontroly kvality výrobků.
   • Dlouhodobou zakázkou případ, kdy doba poskytování Služeb na základě jedné Smlouvy překročí 14 dnů.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Poskytovatel je osobou zaměřující se na poskytování služeb zejména v oblasti kontroly kvality výrobků (vizuální kontrola, kontrola funkce, testování, měření a analýzy, opravy, logistika, balení a montáž, kvalifikovaná výpomoc ve výrobě).
  • Tyto VOP upravují podmínky poskytování Služeb Poskytovatelem Objednateli, o jejichž poskytnutí spolu Poskytovatel a Objednatel uzavřou Smlouvu, a stanovují práva a povinnosti Smluvních stran z takto uzavřené Smlouvy.
  • VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy.
  • VOP se aplikují na každou Smlouvu v celém rozsahu s výjimkou těch otázek, které jsou ve Smlouvě upraveny Smluvními stranami výslovně odchylně od těchto VOP.
  • Právní vztah založený Smlouvou se v otázkách Smlouvou, jakož ani těmito VOP neupravených řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Smlouva může být uzavřena těmito způsoby:
   • oboustranným podpisem listiny pojaté do písemné formy obsahující projev vůle Smluvních stran uzavřít Smlouvu (dále jen „Standardní smlouva“) nebo
   • učiněním nabídky k uzavření Smlouvy na Objednávkovém formuláři ze strany Objednatele a přijetím takové nabídky ze strany Poskytovatele. Tímto způsobem však může být Smlouva uzavřena pouze za podmínky, že mezi Smluvními stranami již došlo v době před tím k uzavření Standardní smlouvy ve smyslu bodu 3.1.1. těchto VOP. V případě Smlouvy uzavírané dle tohoto bodu 3.1.2. VOP jsou obsahem Smlouvy i ujednání dříve uzavřené Standardní smlouvy, která nejsou s ujednáními Smlouvy v rozporu, a to mj. zahrnujíce i ujednání o ceně Služeb, není-li jiné dohody Smluvních stran. Dříve uzavřená Standardní smlouva má tak v takovém případě ve vztahu ke Smlouvě povahu smlouvy rámcové. Bylo-li v minulosti mezi Smluvními stranami uzavřeno vícero Standardních smluv, užije se Standardní smlouva uzavřené nejpozději.
  • Nabídka k uzavření Smlouvy dle bodu 3.1.2. těchto VOP (Objednávkový formulář) se považuje za učiněnou okamžikem, kdy Poskytovatel obdrží vyplněný Objednávkový formulář:
   • v tištěné podobě, přičemž tento musí být podepsaný Objednatelem nebo
   • v elektronické podobě na e-mailovou adresu
  • Nabídka k uzavření Smlouvy učiněná některým ze způsobů dle bodu 3.2. těchto VOP se považuje za přijatou, pokud Poskytovatel nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení nabídky:
   • zašle z jeho strany podepsaný Objednávkový formulář v tištěné podobě zpět Objednateli nebo
   • sdělí Objednateli na e-mailovou adresu, ze které byla nabídka k uzavření Smlouvy dle bodu 3.2.2. těchto VOP Poskytovateli zaslána, případně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávkovém formuláři, že objednávku akceptuje nebo
   • započne s poskytováním Služeb Objednateli.
  • Ke změnám, které Objednatel učiní v Objednávkovém formuláři, se nepřihlíží. Pro vyloučení pochybností platí, že za změny v Objednávkovém formuláři se nepovažuje jeho prosté vyplnění Objednatelem.

 

 1. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cena Služeb se řídí ceníkem Služeb Poskytovatele platným a účinným k okamžiku uzavření Smlouvy. Cena Služeb sestává z cen pro Objednatele realizovaných Služeb a dalších nákladů vynaložených Poskytovatelem v souvislosti s realizací Služeb pro Objednatele (např. náklady cestovného, náhrada za promeškaný čas na cestě, …), to vše ve výších dle Ceníku Služeb. Ceník Služeb tvoří nedílnou přílohu každé Smlouvy.
  • Není-li výslovně uvedeno jinak, cena Služeb neobsahuje DPH a při fakturaci bude cena Služeb o DPH ve výši dle platných právních předpisů navýšena.
  • Cenu Služeb se Objednatel zavazuje uhradit vždy řádně a včas na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem.
  • Daňový doklad na úhradu ceny Služeb je Poskytovatel oprávněn vystavit Objednateli po ukončení poskytování Služeb. V případě dlouhodobých zakázek je Poskytovatel oprávněn vystavit Objednateli daňový doklad na cenu Služeb vždy po skončení období 14 dnů, ve kterém byly Služby Poskytovatelem poskytovány, a to na cenu těch Služeb, které byly v daném 14-ti denním období Poskytovatelem Objednateli poskytnuty.
  • Poskytovatel je oprávněn podmínit započetí v poskytování Služeb úhradou zálohy, na kterou Poskytovatel vystaví Objednateli zálohou fakturu. Výše zálohy může činit maximálně částku ve výši 30% předpokládané ceny Služeb, jež mají být Objednateli na základě Smlouvy poskytnuty.
  • Je-li Objednatel v prodlení s jakoukoliv peněžitou platbou vůči Poskytovateli, staví se na dobu takového prodlení lhůty plnění Poskytovatele a Poskytovatel je oprávněn i bez předchozího upozornění přerušit poskytování Služeb, a to až do zaplacení všech dlužných plateb po splatnosti. Poskytovatel má dále proti Objednateli v případě prodlení Objednatele s jakoukoliv peněžitou platbou na cenu Služeb právo na smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se nedotýká práva na náhradu škody.
  • Daňový doklad je splatný ke dni splatnosti na něm uvedeném, přičemž však splatnost daňového dokladu nesmí být kratší než 14 dní ode dne jeho vystavení. Poskytovatel zašle daňový doklad bez zbytečného odkladu po jeho vystavení na e-mail Objednatele uvedený ve Smlouvě (/Objednávkovém formuláři), případně prostřednictvím poskytovatele listovních služeb na adresu Objednatele.
  • Pro vyloučení pochybností se ujednává, že na závazek Objednatele ze Smlouvy nemá žádný vliv, zda osobou, která se poskytováním Služeb obohatí, je přímo Objednatel, anebo třetí osoba od Objednatele odlišná, jakož ani okolnost, že Poskytovatel k žádosti Objednatele případně vystaví fakturu na úhradu ceny Služeb takové třetí osobě.
  • Společnost PROfair je oprávněna ceny uvedené ve smlouvě zvyšovat každoročně o míru inflace, které bylo dosaženo v České republice v předcházejícím kalendářním roce. Mírou inflace se rozumí roční klouzavý průměr změny hladiny spotřebitelských cen v předmětném kalendářním roce. Pro určení míry inflace je určující příslušný index, který bude zveřejněn Českým statistickým úřadem.

 

 

 1. POVINNOSTI POSKYTOVATELE
  • Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v kvalitě odpovídající jakosti ujednané ve Smlouvě a splňující normu ISO9001. Poskytovatel je povinen dodržovat pravidla BOZP, jakož i ustanovení zákoníku práce.
  • Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli provádět audity kvality poskytování Služeb.
  • Poskytovatel je povinen informovat Objednatele k jeho žádosti o průběhu poskytování Služeb.

 

 1. POVINNOSTI OBJEDNATELE
  • Objednatel je povinen řádně a včas platit cenu Služeb Poskytovateli.
  • Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli nezbytnou součinnost k tomu, aby mohly být Služby řádně a včas poskytovány.
  • Objednatel je povinen v případě potřeby zajistit proškolení pracovníků Poskytovatele z BOZP.
  • Objednatel je povinen zajistit pracovníkům Poskytovatele vhodné pracoviště pro poskytování Služeb v místě, kde mají být Služby poskytovány. To platí, nebylo-li jako místo pro poskytování Služeb ujednáno sídlo či jiný prostor Poskytovatele.
  • Objednatel je povinen zajistit a průběžně řádné a včas zajišťovat veškerou potřebou logistiku výrobků tak, aby pracovníci Poskytovatele měly výrobky řádně a včas připraveny na zajištěném pracovišti v místě, kde mají být Služby poskytovány, a to i v případě, kdy jako místo poskytování Služeb bylo ujednáno sídlo, resp. jiný prostor Poskytovatele.
  • O dobu, po kterou je Objednatel v prodlení se splněním některé ze svých výše uvedených povinností, se prodlužují lhůty pro plnění Poskytovatele.
  • Po dobu účinnosti této smlouvy, jakož i po dobu 2 let od skončení její účinnosti je objednatel povinen zdržet se bez předchozí písemné dohody ve smyslu bodu 6.8. těchto VOP jakéhokoliv jednání směřujícímu k (byť i třeba prostřednictvím třetího subjektu) zaměstnávání či obdobnému využívání osob, které byly alespoň po část doby účinnosti této smlouvy v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu s Poskytovatelem. Za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti Objednatele sjednávají smluvní strany povinnost Objednatele zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 350.000,- Kč.
  • Dohodnou-li se smluvní strany na tom, že osoba, která byla po část doby účinnosti této smlouvy v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu s Poskytovatelem, bude vykonávat svoji činnost v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu s Objednatelem, náleží Poskytovateli vůči Objednateli právo na jednorázovou paušální úplata ve výši:
   • v případě osoby vykonávající pro Poskytovatele činnost na pozici „kontrolor“ částka ve výši __________,- Kč,
   • v případě osoby vykonávající pro Poskytovatele činnost na jiné pozici než pozici uvedené v bodu 6.8.1. těchto VOP částka ve výši 200.000,- Kč.
  • Úplata dle bodu 6.8. těchto VOP je splatná v době splatnosti daňového dokladu, který Poskytovatel na platbu odměny Objednateli vystaví. Pro splatnost daňového dokladu platí obdobně ujednání obsažená v bodu 4.7. těchto VOP.

 

 1. VADY PLNĚNÍ
  • Zjistí-li Objednatel vadu plnění v poskytování Služeb, je povinen jí oznámit Poskytovateli v písemné formě (zahrnujíce i e-mail) ve lhůtě 3 dnů ode, co ji mohl při vynaložení obvyklé pozornosti zjistit, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo vadné plnění ze strany Poskytovatele poskytnuto. V případě marného uplynutí lhůty pro oznámení vady ztrácí Objednatel práva z vadného plnění.
  • Poskytovatel je povinen začít s vyřizováním reklamace vady plnění bez zbytečného odkladu. Poskytovatel sdělí Objednateli stanovisko k reklamaci nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení reklamace. Je-li reklamace oprávněná, vyřídí Poskytovatel reklamaci tak, že odstraní ve lhůtě přiměřené povaze vady vadu plnění na vlastní náklad nebo poskytne Objednateli slevu z ceny Služeb. Způsob vyřízení reklamace závisí na vůli Poskytovatele.
  • Spočívají-li Služby v senzorické kontrole výrobků, jejímž cílem je odhalení vad specifikovaných ve Smlouvě, považuje se za vadu plnění Poskytovatele, je-li Poskytovatelem zjištěno méně než 90% všech vad výrobků (existujících v době kontroly), na jejichž odhalení měla být kontrola dle Smlouvy zaměřena. Předpokladem odpovědnosti Poskytovatele je, že určitá vada, která nebyla Poskytovatelem na konkrétním kontrolovaném výrobku odhalena, byla dostatečně určitě a srozumitelně ve Smlouvě specifikována.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJISTĚNÍ
  • Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při testování, měření, provádění analýz a kontrol, a to na pojistnou částku ve výši 30.000.000,- Kč u pojistitele ČSOB Pojišťovna, a.s. Kopie pojistného certifikátu je přístupná z webových stránek Poskytovatele na adrese Poskytovatel se zavazuje udržovat uvedené pojištění po dobu poskytování Služeb v platnosti a účinnosti.
  • Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu zaviněným porušením svých povinností ze Smlouvy způsobí, a to až do částky odpovídající 25% ceny Služeb, kterou Objednatel Poskytovateli skutečně zaplatil.

 

 1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
  • Je-li místem poskytování Služeb prostor (pracoviště) Objednatele, je ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, pověřeným zaměstnavatelem Objednatel. Objednatel je v takovém případě povinen koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců Poskytovatele a postupy k jejich zajištění.
  • Objednatel není oprávněn jednostranně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele započíst jakoukoliv svou případnou pohledávku za Poskytovatelem oproti jakékoliv pohledávce Poskytovatele za Objednatelem, ani takovou svou případnou pohledávku postoupit na třetí osobu.
  • Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 ObčZ.
  • Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv dle potřeby změnit.
  • Neplatnost jakéhokoliv ujednání Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ujednání Smlouvy a Smlouvy jako celku. Totéž platí i pro jakékoliv ujednání těchto VOP.
  • Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy, se budou Smluvní strany snažit řešit nejprve smírným jednáním mezi Smluvními stranami, o něž jsou Smluvní strany povinny se vždy pokusit. Jestliže Smluvní strany touto cestou do 30 dnů ode dne, kdy některá ze Smluvních stran vyzvala druhou mluvní stranu ke smírnému řešení sporu, nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, mohou v souladu s právními předpisy obrátit na soud. Smluvní strany ujednávají, že místně příslušným soudem pro řešení všech sporů z této smlouvy je ve věcech, ve kterých mají věcnou příslušnost jako soudy prvního stupně okresní soudy, výlučně Okresní soud v Chrudimi, a ve věcech, ve kterých mají věcnou příslušnost jako soudy prvního stupně krajské soudy, výlučně Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, a to vše bez ohledu na případný mezinárodní prvek v jejich vztazích.
  • Tyto VOP ve verzi uvedené v jejich hlavičce nabývají účinnosti dnem 1.9.2018.