Pravidla PROfair

podporují naše základní hodnoty a řídí naši firemní kulturu dodržování zásad, etického rozhodování a odpovědnosti. Naše základní hodnoty utvářejí firemní kulturu a definují charakter PROfair spol. s r.o..
Usměrňují naše chování a rozhodování.

Tato Pravidla chování jsou součástí interních Směrnic a jsou pro každého pracovníka PROfair spol. s r.o. závazná. Případné nedodržování jednotlivých pravidel je posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky. Všichni vedoucí pracovníci společnosti PROfair spol. s r.o. odpovídají za průběžné prosazování a dodržování těchto Pravidel, včetně potřebného poskytování a šíření informací, a zajistí, aby tato Pravidla znali a dodržovali i všichni zaměstnanci.

 

OBSAH

1/První pohled na Pravidla chování
2/Ochrana informací
3/Komunikace
4/Rozvoj zaměstnanců
5/Tvorba hodnoty pro zákazníka
6/Naše značka
7/Respekt k jednotlivci
8/Poctivost
9/Naše odpovědnost
10/Kam se obrátit o pomoc

1/ První pohled na Pravidla chování

Pravidla chování platí pro všechny zaměstnance společnosti PROfair spol. s r.o.

– její ředitele, vedoucí pracovníky i zaměstnance. 

Pravidla chování musí dodržovat i třetí strany, například obchodní zástupci jednající jménem společnosti PROfair spol. s r.o..
Pravidla chování společnosti PROfair spol. s r.o. ukazují, jak vytvořit správné
prostředí pro zaměstnance. Pomocí konkrétních „popisů činnosti“ charakterizuje
způsob, jakým naše základní hodnoty a principy uvádíme do praxe, i to, co je
nutné dělat, abychom dodržovali příslušné právní předpisy. Pravidla chování se nesnaží
popsat každou možnou činnost, přesto nám připomínají, že společnost
PROfair nebude tolerovat chování, které by nesplňovalo stanovená očekávání.
Pro další nasměrování zaměstnanců Pravidla chování obsahují odkazy na klíčové
interní směrnice společnosti PROfair.
Pravidla chování mají pomáhat nám všem, abychom měli vyšší cíle.
Není přitom nutné říkat, že dodržujeme platné zákony – lpíme dokonce na vyšších standardech.
Naším cílem jsou etické podnikové postupy – tedy vedení společnosti PROfair spol. s r.o. způsobem, na který můžeme být hrdí a který odráží image společnosti PROfair spol. s r.o.

2/ Ochrana informací

Společnost PROfair spol. s r.o. respektuje a chrání informace osobní povahy všech
jednotlivců, včetně svých zaměstnanců, klientů a obchodních kontaktů i žadatelů o zaměstnání.
K osobním údajům mohou mít přístup a mohou je sdílet pouze lidé, kteří je potřebují znát pro svou práci nebo funkci.
Informace, které zaměstnanci získají v průběhu výkonu svých pracovních povinností, nesmí použít pro své vlastní účely ani v zájmu třetích stran. V případech, ve kterých zaměstnanci získají informace týkající se podnikání PROfair spol. s r.o. nebo jejích zákazníků, jsou povinni uchovávat důvěrnost těchto informací a nejsou oprávněni tyto informace poskytnout dalším stranám. Jakékoliv využití takových informací pro jejich vlastní účely nebo v zájmu třetích stran je přísně zakázáno.

3/ Komunikace

Elektronickou komunikaci používáme odpovědně a profesionálně.
Každý den používáme důležité podnikové nástroje, jež patří společnosti PROfair spol. s r.o., našim klientům a jiným subjektům: Internet, e-mail, hlasový systém a intranet, jakožto i software, počítače, telefony apod.
Tyto technologie používáme profesionálně a po uvážení, protože společnost PROfair spol. s r.o. je poskytuje za účelem plnění pracovních úkolů zaměstnanců. Společnost umožňuje
jejich omezené použití pro osobní účely, nepřijatelná je však nezákonná činnost, nadměrné používání nebo jakékoliv podnikatelské aktivity zaměstnanců nesouvisející se společností PROfair spol. s r.o.. Naše komunikace – prostřednictvím e-mailu, či jiná – by mela být vždy vhodná a vkusná.
Využíváme a používáme pouze technologie a informace, k nimž máme oprávnění. Na internetu nepoužíváme například programy typu peer-to-peer, programy pro sdílení souboru a jiné stahovací služby, aby nedošlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví nebo získání přístupu k nelegálnímu nebo nevhodnému obsahu. Každý z nás je odpovědný za zabezpečení, ochranu a uchování kontroly nad počítači a jinými elektronickými zařízeními, jež nám společnost poskytuje, i nad našimi vlastními mobilními telefony a osobními počítači, jež používáme k plnění pracovních úkolu pro společnost PROfair spol. s r.o.
Komunikace se zástupci zákazníka ohledně pracovních úkolů u zákazníka probíhá prostřednictvím nejvyššího přítomného nadřízeného – Vedoucí zakázky (Action Leader), Směnový mistr (Team Leader), Senior Kontrolor a Kontrolor.
Vedoucí zakázky (Action Leader) musí být vždy informován o změnách pracovního postupu, změnách v organizaci práce, případné neshodě se zástupcem zákazníka, úrazech a jiných závažných odchylkách od standardu.

4/ Rozvoj zaměstanců

Kariéra zaměstnanců společnosti PROfair spol. s r.o. závisí na jejich talentu, dovednostech a schopnosti zhostit se úkolu i na potřebách společnosti PROfair spol. s r.o.. Navzájem si poskytujeme upřímnou a aktuální zpětnou vazbu a očekáváme férové jednání a práci v prostředí bez protizákonné nebo nespravedlivé diskriminace. Společnost PROfair spol. s r.o. zaměstnance rozvíjí tím, že jim poskytuje motivující prostředí.
Než se zaměstnanci zúčastní aktivit mimo společnost, jež by mohly negativně ovlivnit naši obchodní činnost, měli by se iniciativně obrátit na personální oddělení nebo svého
nadřízeného. Naše mimopracovní činnost by neměla být v rozporu s naším zaměstnáním ani nepříznivě ovlivňovat obchodní činnost, image nebo pověst společnosti PROfair spol. s r.o..

5/ Tvorba hodnoty pro zákazníka

* Dlouhodobé vztahy s klienty se snažíme budovat na základě vytváření hodnoty
* Zavazujeme se k tomu, co můžeme poskytnout, a poskytujeme to, k čemu se zavazujeme
* Snažíme se porozumět pravidlům chování našich klientu a řídit se jimi

Vztahy s klienty jsou založeny na důvěře a vytváření skutečných hodnot.
Máte-li pocit, že nezvládáte plnit naše závazky, poraďte se s ostatními pracovníky a požádejte o pomoc.
Snažíme se pochopit nejen obchodní požadavky klientů, ale i to, jak se podle jejich očekávání máme chovat – a tato očekávání plníme. Nespoléháme se na to, že nás o pravidlech klienta budou informovat jednotliví zaměstnanci či dokonce vedoucí pracovníci; měli bychom jim porozumět sami.

6/ Rozvíjíme a posilujeme naši značku

Jméno a značka společnosti PROfair spol. s r.o. jsou významný a cenný majetek, který nás odlišuje od našich konkurentů. Soustavně jméno a značku prosazujeme svým individuálním chováním.

7/ Respekt k jednotlivci

• Pečujeme o vstřícné prostředí, jež si cení jedinečnosti jednotlivce
• S každým jednáme s respektem a netolerujeme obtěžování nebo zastrašování
• Udržujeme bezpečné a neohrožující pracovní prostředí
Naše pracovní prostředí podporuje zaměstnance, aby své znepokojení vyslovovali bez obav. Vítáme a podporujeme různé pohledy a názory, protože jejich začleněním vzniká inovace a různorodost. Tím, že s jinými lidmi jednáme tak, jak bychom chtěli, aby se jednalo s námi – například navzájem uznáváme své úspěchy a respektujeme naplánovanou dovolenou a
školení – vytváříme příležitost pro vyvážení pracovních a osobních potřeb.
Společnost PROfair spol. s r.o. netoleruje na pracovišti žádné formy diskriminace nebo obtěžování kvůli rase, etniku, sexuální orientaci, pohlaví, náboženství, věku, postižení,
politickému názoru, národnosti nebo jinému potenciálnímu diskriminačnímu faktoru. Obtěžování a diskriminace nebudou tolerovány a jakýkoliv pokus o diskriminaci vůči zaměstnancům, ať již přímo či nepřímo, budou podléhat disciplinárnímu řízení.
Společnost PROfair spol. s r.o. uznává právo Zaměstnanců na práci na pracovišti bez obtěžování. Uznáváme také, že každý má právo ohlásit jakékoli nepatřičné chování bez obav
z odvetných opatření.
Všichni zaměstnanci a management PROfair spol. s r.o. nesou odpovědnost za zachování pracovního prostředí bez diskriminace.

8/ Poctivost

Poctivost znamená, že poznáme správné od špatného a chápeme etické důsledky našich
rozhodnutí. Znamená, že otevřeně říkáme, že jednáme na základě tohoto pochopení, i když je náš názor nepopulární. Znamená, že si ceníme těch, kteří si to zaslouží, připouštíme naše chyby a proměňujeme je v příležitosti něco se naučit. Plníme naše závazky, jakkoli jsou malé, zaujmeme stanovisko, když vidíme problém, a požádáme o pomoc, jsme-li na pochybách.
Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat otevřeně, spravedlivě a se vzájemným respektem, jakož i spolupracovat při řešení veškerých problémů, které mohou vzniknout.
Chování zaměstnanců firmy PROfair spol. s r.o. je klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu společnosti. Mělo by být bráno v úvahu, že společný zájem PROfair spol. s r.o. má přednost před zájmem jednotlivce.
Osobní a soukromé zájmy nesmí ovlivňovat obchodní vztahy nebo rozhodnutí, které by měly vycházet výhradně z obchodních a etických úvah. Za účelem ochrany PROfair spol. s r.o., třetích stran, obchodních partnerů, jakož i zaměstnanců musí být možný konflikt zájmů řešen otevřeně. Tato komunikace by měla zabránit veškerým podezřením o možné nečestnosti nebo nevhodnosti. V případě, že by nastal konflikt zájmů, není zaměstnanec oprávněn přijmout rozhodnutí samostatně, ale je povinen konzultovat další kroky se svým nadřízeným a snažit se o dosažení předchozí dohody.
Zaměstnanci odpovídají za poctivé a pečlivé každodenní vyplnění měsíčního výkazu informacemi o zakázce, odpracované době, času na cestě (čas spojený s cestováním mimo oblast uvedenou jako výchozí místo v pracovní smlouvě) Výkaz je nutné nechat podepsat nadřízenému, jinak je neplatný.
Nesprávné uvádění údajů porušuje interní předpisy společnosti PROfair spol. s r.o..

9/ Naše odpovědnost

Zaměstnanci společnosti PROfair spol. s r.o. by se měli vystříhat situací, kdy by byli v pokušení jednat způsobem, který je v rozporu s nejlepšími zájmy společnosti. Měli bychom se vyhnout třeba jen zdání konfliktu zájmu. Nikdy bychom neměli využívat svého postavení, kontaktu či znalostí o společnosti PROfair spol. s r.o. pro svůj osobní zisk. Protože není možné určit všechny situace, jež by mohly být zdrojem konfliktu zájmů nebo jeho zdání, společnost PROfair spol. s r.o.. primárně spoléhá na dobrý úsudek a poctivost svých zaměstnanců. V případě jakýchkoli pochybností situaci vždy zveřejněte a poraďte se s nadřízeným.
Pokud Zaměstnance něco vyruší (telefonní hovor, zákazník, vyprávění kolegy apod.) v procesu kontroly, je nutné všechny rozpracované operace ukončit a začít od počátku pracovního postupu.
Při řízení firemního auta musí zaměstnanec vždy napsat počátek a cíl cesty, stav tachometru, počet ujetých kilometrů za den a čerpání pohonných hmot v litrech/Kč do knihy jízd pod správným datem.
Diety a náhrada za pracovní cestu vlastním vozidlem budou zaměstnancům proplaceny pouze na základě správně vyplněného cestovního příkazu. Cestovní příkaz zaměstnanec musí odevzdat nejpozději do dvou měsíců po ukončení vykazovaného období.
Alkohol na pracovišti:
Zákon ukládá „nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích
zaměstnavatele a v pracovní době
i mimo ně“ a „nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele“. Podle § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce je zaměstnanec povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zaměstnavatel nebo vedoucí zaměstnanec je v případě pochybností o způsobilosti zaměstnance vykonávat práci oprávněn podle § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce požadovat, aby se zaměstnanec podrobil zjištění, zda není pod vlivem.
Zaměstnavatel má právo provést dechovou zkoušku (detalkoholovou zkoušku). Jestliže zaměstnanec dechovou zkoušku bez vážných důvodů odmítne, porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů. Pokud je tomu opakovaně (nejméně třikrát), může být upozorněn na možnost rozvázání pracovního poměru
výpovědí z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností, event. může
obdržet i výpověď podle § 52 písm. g) zákoníku práce.
Uvede-li zaměstnanec vážné důvody, které mu brání podrobit se dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo požadovat, aby se podrobil lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu.

10/ Kam se obrátit o pomoc

Máte-li otázky týkající se Pravidel chování společnosti PROfair spol. s r.o. nebo některého interního předpisu společnosti PROfair spol. s r.o., obraťte se na personální oddělení.

My, ve společnosti PROfair spol. s r.o. vynakládáme maximální úsilí k naplnění následujících hodnot:

* Spokojený zákazník je můj hlavní cíl
* Kvalitní práce je pro mne samozřejmostí
* Dobré jméno firmy je i mou vizitkou
* Vzájemná spolupráce je základem našeho úspěchu
* Majetek firmy chráním jako svůj vlastní
* Bezpečná práce a ochrana zdraví je pro mne zákonem
* Učím se od lepších být lepší, než jsou oni
* Vážím si znalostí a názorů spolupracovníků i našich partnerů
* Chybu může udělat každý, poučit se z ní však musíme všichni
* Co slíbím, to splním, tím vytvářím serióznost firmy
* Na prosperitě firmy závisí má spokojenost
* Stále opakuji sobě i ostatním, že je třeba konat rychle, jednoduše a účinně
* Nedovolím konfliktům, aby měly dlouhý život
* Netoleruji plýtvání